Program Partnerski

REGULAMIN PROGRAMU DLA DEKARZY I PARTNERÓW HANDLOWYCH

Rozdział I
Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem PROGRAMU DEKARZ 2015’ DLA PARTNERÓW HANDLOWYCH I DEKARZY zwanego dalej "PROGRAMEM PARTNERSKIM" jest firma KROLL Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej ul. Strażacka 81.
1.2. Program jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
1.3. Uczestnikami Programu mogą być Partnerzy handlowi i Dekarze, zwani dalej "Uczestnikami", z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez względu na formę prawną prowadzonej działalności gospodarczej, dokonujący zakupów blachodachówek, blach trapezowych, retro panelu, blach płaskich, obróbek blacharskich, zwanych dalej "Wyrobami", oraz akcesoriów dachowych zwanych dalej „ Produktami” w celu ich dalszej odsprzedaży, lub montażu.
1.4. Uczestnikami Programu nie mogą być pracownicy KROLL Dystrybucja Sp z o.o., jak również członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.
1.5. Tekst regulaminu Promocji dostępny będzie, do wglądu przez cały czas jego trwania, w siedzibie Kroll Dystrybucja Sp. z o.o. oraz w oddziałach terenowych. Udzielane będą również informacje telefoniczne, związane z Programem, pod numerem telefonu (014) 64-60-900.
1.6. Czas trwania Programu obejmuje okres od 1.01.2017 do 31.12.2017, co oznacza że Uczestnicy mogą zbierać punkty i dokonywać ich wymiany na nagrody w tym terminie.

Rozdział II
Warunki udziału w Programie
2.1. W chwili przystąpienia do udziału w Programie Uczestnik podpisuje Ankietę. Ankieta jest własnością Organizatora, który może się nią posługiwać w celach marketingowych.
2.2. Podpisanie Ankiety przez Uczestnika Programu, uważane jest za zgodę Uczestnika na postanowienia niniejszego regulaminu.
2.3. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest spełnienie przez Uczestnika warunków, o których mowa w pkt 1.3 niniejszego regulaminu oraz zakup blachodachówki i/lub blachy trapezowej, blachy płaskiej, obróbek blacharskich wraz z akcesoriami dachowymi.

Rozdział III
Zasady naliczania punktów
3.1. Uczestnik Programu dokonując zakupu otrzymuje punkty premiowe, w postaci 1 (jeden punkt ) za każde 200 zł netto. Punkty naliczane są w momencie zrealizowania zamówienia na zakup blachodachówki i/lub blachy trapezowej, blachy płaskiej, obróbek blacharskich oraz akcesoriów dachowych. Uzyskane w ten sposób punkty uprawniają do dokonania ich wymiany na nagrody przewidziane przez KROLL Dystrybucja, przedstawione w u dystrybutora nagród.
Przykład:
a) Uczestnik dokonał zakupu na kwotę 15 000 zł netto, na swoim koncie zgromadził więc 75 pkt.
b) Uczestnik wybrał z Katalogu nagród ubranie robocze za 50 pkt,
c) Po dokonaniu wyboru (otrzymaniu nagrody) na jego koncie pozostaje więc 25 punktów.
3.2. W przypadku dokonania zwrotu przez Uczestnika Programu zakupionej blachy dachowej, lub nie dokonania przez Uczestnika płatności za zakupione blachy dachowe zgodnie z terminem płatności określonym na fakturze lub odrębnej umowie, KROLL Dystrybucja Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odebrania Uczestnikowi Programu przyznanych mu wcześniej punktów za zakupione blachy dachowe
a w przypadku gdy Uczestnik dokonał już wymiany punktów na nagrodę, zostanie wystawiona mu faktura VAT w kwocie za jaką dana nagroda została zakupiona przez KROLL Dystrybucja Sp. z o.o.
3.3. KROLL Dystrybucja Sp. z o.o. ma prawo odliczenia punktów uzyskanych przez Uczestnika zgodnie z pkt 3.1 niniejszego regulaminu,
w przypadku nieterminowej płatności przez Uczestnika za zakupione Produkty, w ten sposób, iż za każde rozpoczęte 1000 (tysiąc) złotych przeterminowanych płatności, KROLL Dystrybucja Sp. z o.o. ma prawo do odjęcia Uczestnikowi 75 (siedemdziesięciu pięciu) punktów.
3.4. Punkty są rejestrowane i zliczane w Karcie Zliczania Punktów na podstawie złożonych przez Uczestnika zamówień na blachodachówki i/lub blachy trapezowe oraz akcesoria dachowe.
3.5. Punkty naliczane będą uczestnikom Programu na bieżąco, od momentu otrzymania przez KROLL Dystrybucja zamówienia na zakup blachodachówki i/lub blachy trapezowej, blachy płaskiej, obróbek blacharskich ect do dnia 31 grudnia 2015 r

Rozdział IV
Rezygnacja Uczestnika
4.1. Uczestnik ma prawo w każdym czasie zrezygnować z udziału w Programie.
4.2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Programie zgromadzone przez niego, nie wykorzystane punkty zostają anulowane.
4.3. Uczestnik Programu nie może przekazać zgromadzonych przez siebie punktów innemu Uczestnikowi Programu.

Rozdział V
Zasady wymiany punktów na nagrody Programu Dekarz 2015
5.1. W zamian za uzyskane zgodnie z pkt od 3.1. do 3.6. niniejszego regulaminu punkty, uczestnik Programu nabywa prawo do ich wymiany na nagrody przygotowane przez KROLL Dystrybucja - zgodnie z nagrodami dostępnymi u dystrybutora nagród.
5.2. Prawo do wymiany punktów na nagrody powstaje nie wcześniej niż z chwilą zgromadzenia przez Uczestnika Programu liczby punktów większej lub równej niż liczba punktów przypadających na wybrane przez uczestnika Programu nagrody.
5.3. Uczestnik może dowiedzieć się, w czasie trwania Programu, o ilości zebranych punktów bezpośrednio w jednym z punktów sprzedaży detalicznej KROLL Dystrybucja Sp. z o.o.
5.4. Informacje o rodzaju nagród Programu Dekarz 2014 oraz ich wartości punktowej umieszczone na stronie internetowej dystrybutora nagród.
5.5. Uprawnienie uczestnika Programu do wymiany zebranych punktów na nagrody są niezbywalne. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.
5.6. W każdym czasie Uczestnikowi Programu przysługuje uprawnienie wymiany dowolnej ilości punktów na nagrody według ich wartości punktowej, o ile liczba punktów mu przyznanych pozwala na wybór nagrody. Wykorzystane przez wymianę punkty są odejmowane od całej puli zgromadzonych przez Uczestnika punktów, natomiast niewykorzystana różnica pozostaje w Karcie zliczania punktów i może być doliczana do kolejnych przyznawanych punktów. Punkty niewykorzystane anulowane są najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 r. Punkty niewykorzystane nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.
5.7. Jeżeli, w związku z treścią pkt 3.1. niniejszego regulaminu, naliczone na dzień 31 grudzień 2015 r. punkty stanowić będą wartość mniejszą niż punkty stanowiące podstawę wymiany przez uczestnika Programu na jakąkolwiek nagrodę, wymiana taka nie jest możliwa.
5.8. KROLL Dystrybucja Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zastąpienia którejkolwiek z nagród wskazanych w ofercie dystrybutowa w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Organizatora, dostarczenie nagrody nie będzie możliwe (np. brak dostępności na rynku).
5.9. W przypadku zastąpienia nagrody o czym mowa w pkt 5.8. a już wybranej przez Uczestnika Programu zgodnie z regulaminem programu, Uczestnik zostanie powiadomiony o powyższym fakcie telefonicznie lub w formie pisemnej, poprzez przesłanie powiadomienia na adres wskazany w Ankiecie podpisanej przez Uczestnika. W takim przypadku uczestnik może wybrać inną nagrodę, na zasadach ogólnych, zgodnych z postanowieniami niniejszego regulaminu.
5.10. Uczestnik Programu może zmienić lub zrezygnować z wybranego artykułu przez złożenie oświadczenia, które należy przesłać faksem pod numer (014) 64-60-901 lub e-mailem pod adres biuro@kroll-dystrybucja.pl. Zmiana lub rezygnacja z wybranej nagrody, może nastąpić najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu, w którym Uczestnik dokonał w obecności pracownika Organizatora wyboru określonej nagrody, w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2015 r. W przypadku zmiany lub rezygnacji z wybranej nagrody następuje korekta liczby punktów posiadanych przez Uczestnika Programu.

Rozdział VI
Przekazanie artykułów
6.1. Nagrody wybrane przez Uczestnika Programu zgodnie z pkt od 5.1 do 5.10 niniejszego regulaminu, przekazane zostaną mu poprzez osoby wskazane Przez organizatora w siedzibie Organizatora lub jego oddziałach lub przesłanie pocztą lub kurierem na adres wskazany przez Uczestnika Programu, za potwierdzeniem odbioru, w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia przez Uczestnika oświadczenia ustnego o wyborze danej nagrody w obecności odpowiedzialnego za Program Dekarz 2015 pracownika Organizatora.
6.2. W przypadku nieodebrania nagród zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, niezależnie od przyczyn nieodebrania, nagrody zostają przyjęte do magazynu Organizatora, a punkty wymienione na nagrodę anulowane.
6.3. Przekazanie nagród Uczestnikom Programu nastąpi na koszt Organizatora.
6.4. Przyjmuje się, iż Uczestnikiem Programu uprawnionym do odbioru nagrody jest Uczestnik, który podpisał Ankietę.

Rozdział VII
Postępowanie reklamacyjne
7.1. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego Programu, mogą być składane na adres siedziby Organizatora na piśmie, przez cały czas trwania Programu, ale nie później niż w terminie do 7 (siedem) dni, licząc od daty przekazania wybranej nagrody, określonej każdorazowo podpisem i datą potwierdzającą odbiór nagrody przez Uczestnika. Uczestnicy Programu, którzy nie otrzymali wybranych nagród, mogą zgłaszać reklamacje z tego tytułu w terminie nie późniejszym niż do dnia 31 grudnia 2015 r.
7.2. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę określoną w postaci daty stempla pocztowego.
7.3. Reklamacja powinna być sporządzona na piśmie i powinna zawierać następujące informacje:
a) imię i nazwisko (nazwę) oraz adres uczestnika zgłaszającego reklamację,
b) przedmiot reklamacji z uzasadnieniem przyczyn jej wniesienia,
c) datę i podpis Uczestnika.
7.4. Organizator, w terminie 30 (trzydziestu) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku

Rozdział VIII
Inne postanowienia regulaminu.
8.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych w Ankiecie, przez Uczestnika Programu.
8.2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie nie naruszających podstawowych zasad Programu. Zmiany w regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Programu.
8.3. Uczestnik Programu poprzez wybór nagrody z Katalogu Nagród oświadcza, że zna i akceptuje niniejszy regulamin i nie będzie wnosił roszczeń w stosunku do Organizatora w przypadku złamania wyżej wymienionych zasad.

ORGANIZATOR - Kroll Dystrybucja Sp. z o.o.

Formularz kontaktowy